Οἱ πολλοὶ οἱ χρήσιμοι πολὺν χρόνον ἐν σιωπῇ ἔχουσι.

Ecco 20 aforismi famosi di autori greci, accompagnati dalla loro traduzione in italiano:

Οἱ πολλοὶ οἱ χρήσιμοι πολὺν χρόνον ἐν σιωπῇ ἔχουσι.

 1. Οἱ πολλοὶ οἱ χρήσιμοι πολὺν χρόνον ἐν σιωπῇ ἔχουσι. (I polli i chrisimi polun cronon en siopi ekusi.)
  • Molti uomini saggi hanno trascorso molto tempo in silenzio.
 2. Νουθέτει χρηστὸς, μὴ παίδευε ὄνον. (Nouthei chrestos, mē paideue onon.)
  • Ammonisci il buono, non educare un asino.
 3. Οὐκ ἔστιν εὐδαίμων ὁ μὴ νομίζων τὸν ἑαυτὸν εὐδαίμονα. (Ouk estin eudaimon ho mē nomizon ton heauton eudaimona.)
  • Non è felice chi non considera se stesso felice.
 4. Ἄνθρωπος μέτρον. (Anthropos metron.)
  • L’uomo è la misura di tutte le cose.
 5. Ἀρχὴ ἥμισυ παντός. (Arche hēmisu pantos.)
  • L’inizio è la metà di tutto.
 6. Ἡδονὴ ἀνθρώπῳ ἡ παιδεία. (Hēdonē anthrōpōi hē paideia.)
  • L’istruzione è il piacere dell’uomo.
 7. Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει. (Panta chōrei kai ouden menei.)
  • Tutto scorre e nulla permane.
 8. Τοὺς αὑτοῦ πόνους οὐκ ἀφήσει κύριον ὁ καινὸς χρηστός. (Tous hautou ponous ouk aphēsei kurion ho kainos chrēstos.)
  • Il saggio non lascerà senza controllo i propri sforzi.
 9. Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει. (Polla ta deinakoudean anthrōpou deinoteron pelei.)
  • Molte sono le meraviglie, ma nessuna più meravigliosa dell’uomo.
 10. Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων. (Aien aristeuein kai huperechon emmenai allōn.)
  • Eccellere sempre e superare gli altri.
 11. Οὐ γάρ τις ἀρετὴ ἀναγκαῖον ἔχει τὸν αἰεὶ χρόνον. (Ou gar tis aretē anankaion ekhei ton aiei chronon.)
  • Nessuna virtù ha sempre bisogno di tempo.
 12. Πολλοὶ σημερὶς ἐχθροὶ ἁυτῶν ἐγενόμεθα, προτέροις προσφιλέστεροι ὄντες. (Polloi sēmeris echthroi autōn egenometha, proterois prosphilesteroi ontes.)
  • Molti dei nostri nemici odierini erano più cari in passato.
 13. Ὅσοι θέλουσιν εὑρίσκειν, ἀναγκαῖον μανθάνειν. (Hosoi thelousin heuriskein, anankaion manthanein.)
  • Coloro che vogliono trovare devono imparare.
 14. Ἕν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα. (Hen oida, hoti ouden oida.)
  • So di sapere solo di non sapere nulla.
 15. Πολλοὺς μὲν βίον οὐδεὶς πρὸς τὸν πλοῦτον ὁρᾷ. (Pollous men bion oudeis pros ton plouton horā.)
  • Molti non vedono la vita a causa della ricchezza.
 16. Ἀγαθὸν καὶ μέγαν ὁδὸς ἄριστος. (Agathon kai megan hodos aristos.)
  • La via migliore è buona e lunga.
 17. Εἰδέναι δεῖ τίς ἑκάστου καιρὸς ἐν παντὶ πράγματι. (Eidenai dei tis hekastou kairos en panti pragmati.)
  • Bisogna sapere il momento giusto in ogni cosa.
 18. Πείρατος ἄνθρωπος, φρόνιμος περὶ πᾶν συμβουλεύει. (Peiratos anthrōpos, phronimos peri pan sumbouleuei.)
  • L’uomo saggio consiglia su tutto, sperimentato nella vita.
 19. Οὕτως ἔχω, ὡς οὐδὲν μεταμέλομαι. (Houtōs ekhō, hōs ouden metamelomai.)
  • Vivo in modo che nulla mi rimpianga.
 20. Ἄνθρωπος ὁ νοῦς. (Anthrōpos ho nous.)
  • L’uomo è la mente.

le traduzioni possono variare a seconda dell’interpretazione personale, ma queste dovrebbero darti un’idea generale del significato degli aforismi.